Il·luminació per al Dia mundial de les malalties minoritàries o rares

Hosted by Servei de salut comunitària de l'Ajuntament de Terrassa

28 February 2021
Terrassa (Barcelona), Spain

Description


Lighting from 5pm to midnight on the Terrassa City Council in the colors green-pink-blue for the day of minority diseases. Highlighted on the website of the City of Terrassa www.terrassa.cat which addresses the community health service that in addition to having a world day for minority diseases, a news item has been published with witnesses in the city of Terrassa who suffer minority diseases. In Terrassa there are children with childhood leukemia, Langerhans cell histiocytosis, Multiple Sulfactase Deficiency (MSD), Dravet, Duchenne, Sanfilippo, Behcet, Phelan McDermid ... On February 28 the social networks of the City of Terrassa have spread this news to visualize this very little known reality and that it must be debated in order to put resources for research. Meanwhile, Terrassa City Council has made a solidarity health shop available to organizations so that with social awareness there are more and more people who buy for a good cause: research.

Il·luminació de les 17h fins a les 24h de l'Ajuntament de Terrassa del Raval de Montserrat amb els colors verd-rosa-blau del dia de les malalties minoritàries. Destacat al web de l'Ajuntament www.terrassa.cat que direcciona al servei de salut comunitària que a banda de tenir un dia mundial per a les malalties minoritàries, s'ha publicat una notícia amb testimonis a la ciutat de Terrassa que pateixen malalties minoritàries. A Terrassa hi ha infants amb leucèmia infantil, histiocitosi de cèl·lules de Langerhans, Dèficit Múltiple de Sulfactasa (MSD), Dravet, Duchenne, Sanfilippo, Behcet, Phelan McDermid... El 28 de febrer les xarxes socials de l'Ajuntament han difós aquesta notícia per visualitzar aquesta realitat molt poc coneguda i que s'ha de posar a debat per tal de posar recursos per a la investigació. Mentrestant l'Ajuntament ha posat a disposició de les entitats una botiga solidària de salut perquè amb la conscienciació social hi hagi cada cop més gent que compri per a una bona causa: la investigació.

Images